Skip to main content

Algemene voorwaarden Nooni Design

 1. Definities
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.
  2. Consument/Opdrachtgever: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de webwinkel.
  3. Dag: kalenderdag.
  4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of webwinkel in staat stelt informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  5. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
  6. Webwinkel: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
  7. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en webwinkel, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
  8. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
 2. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de webwinkel en op elke tussen webwinkel en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
  2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van de webwinkel aanvaardt en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
  3. Webwinkel bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat de webwinkel deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.
  4. In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat de webwinkel, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft de winkelier het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.
 3. Prijs en Offerte
  1. Prijzen genoemd in de webwinkel zijn bindend.
  2. Voor afwijkende producten en diensten kunnen andere prijzen gehanteerd worden.
  3. Nooni Design doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijsindicatie.
  4. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, althans die indruk wekt, dat Nooni Design werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
  5. Nooni Design behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Nooni Design onaanvaardbaar maken.
  6. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Nooni Design is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.
 4. Betalingsvoorwaarden
  1. Webwinkelbestellingen dienen via de webwinkelsoftware betaald te worden.
  2. Tenzij anders overeengekomen bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
  3. Overige opdrachten en producten of diensten dienen vooraf en uiterlijk voor verzending of bij afhalen betaald te worden.
 5. Levering
  1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de webwinkel kenbaar heeft gemaakt.
  2. Levering geschiedt per post of bezorgdienst, tenzij anders is overeengekomen.
  3. De webwinkel zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. De webwinkel zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.
  4. Voor producten op maat of aan de hand van een opdracht, wordt tussen opdrachtgever en Nooni Design een passende leveringstermijn overeengekomen.
  5. Consument heeft het recht te ontbinden wanneer een webwinkellevering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Webwinkel zal bij ontbinding de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen dertig dagen vergoeden. Voor overige leveringen dient opdrachtgever Nooni Design eerst in gebreke te stellen en daarbij een redelijke termijn voor nakoming te gunnen.
  6. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op het moment van bezorging aan consument of een door hen vooraf aangewezen derde.
 6. Ontbindingsrecht Webwinkelaankopen
  Producten
  1. Consument heeft het recht de koop op afstand, zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door consument of vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger.
  2. Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.
  3. Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan de webwinkel te melden. Webwinkel verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht.
  4. Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking, althans deugdelijk verpakt, aan de webwinkel geretourneerd te worden, conform de door de webwinkel verstrekte duidelijke en redelijke instructies.
  5. In geval van herroeping komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument.
  6. Na herroeping dient consument uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren conform het in lid 4 bepaalde.
  7. Webwinkel vergoedt de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na herroeping.
  Downloads
  1. De consument heeft slechts het recht de overeenkomst, met betrekking tot een digitaal product, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst te ontbinden, wanneer het product nog niet gedownload is.
  2. Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan de webwinkel te melden. Webwinkel verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht.
  3. Webwinkel vergoedt de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na herroeping.
 7. Uitsluiting Ontbindingsrecht
  Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:
  1. die door de webwinkel tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. gesealde producten, waarvan de zegel verbroken is;
  5. die snel kunnen bederven of verouderen;
  6. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de webwinkel geen invloed heeft;
  7. voor losse kranten of tijdschriften;
  8. voor audio- en video-opnamen, afbeeldingen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken of waarvan de download voltooid is.
 8. Aansprakelijkheid
  1. Nooni Design is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Nooni Design of diens vertegenwoordigers.
  2. Nooni Design is niet aansprakelijk voor reeds bestaande mankementen of de fragiele staat of staat van ouderdom met bijbehorende gebreken, van producten die zij stoffeert. Nooni Design is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg zijn van haar werk en is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van het product.
  3. De aansprakelijkheid van Nooni Design is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
 9. Intellectueel Eigendomsrecht
  1. Op alle ontwerpen, patronen, producten en werken van Nooni Design rust auteursrecht.
  2. Verveelvoudiging en openbaarmaking is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Nooni Design.
  3. Verveelvoudigingen van patronen door hier andere producten van te vervaardigen is toegestaan binnen huiselijke kring.
  4. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om patronen en ander werk van Nooni Design, verveelvoudigingen daarvan of producten vervaardigd op basis van werk van Nooni Design op enigerlei commerciële wijze te gebruiken, aan te bieden, te verhandelen of te verkopen.
 10. Klachten en Geschillen
  1. Op overeenkomsten tussen webwinkel en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij de webwinkel.
  3. Bij webwinkel ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal de webwinkel hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.